Quảng cáo FB: Giới thiệu về thử nghiệm A/B

Giới thiệu về thử nghiệm A/B

Với thử nghiệm A/B, bạn thay đổi được các biến, chẳng hạn như nội dung quảng cáo, đối tượng hoặc vị trí quảng cáo để xác định xem chiến lược nào mang lại hiệu quả cao nhất và cải thiện các chiến dịch trong tương lai. Ví dụ: bạn có thể giả định rằng một chiến lược dùng đối tượng tùy chỉnh sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp bạn so với một chiến lược dùng đối tượng dựa trên sở thích. Thông qua thử nghiệm A/B, bạn có thể nhanh chóng so sánh cả hai chiến lược để biết chiến lược nào mang lại hiệu quả cao nhất.

Sau khi chọn biến bạn muốn thử nghiệm, chúng tôi sẽ chia ngân sách của bạn cho các mức hiển thị bằng nhau và ngẫu nhiên giữa các phiên bản nội dung, đối tượng hoặc vị trí quảng cáo. Sau đó, thử nghiệm A/B có thể đo lường hiệu quả của từng chiến lược trên cơ sở Chi phí trên mỗi kết quả hoặc Chi phí trên mỗi mức tăng chuyển đổi với một nhóm loại trừ.

Bạn nên dùng thử nghiệm A/B khi muốn đo lường các thay đổi đối với quảng cáo hoặc nhanh chóng so sánh 2 chiến lược. Bạn nên dùng thử nghiệm A/B để tìm hiểu những chiến lược mới thay vì thử nghiệm không chính thức, chẳng hạn như bật và tắt nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch theo cách thủ công, vì điều này có thể dẫn đến hoạt động phân phối không hiệu quả cũng như kết quả không đáng tin cậy. Thử nghiệm A/B góp phần đảm bảo đối tượng được phân tách đều nhau và có thể so sánh về mặt thống kê, trong khi thử nghiệm không chính thức có thể dẫn đến đối tượng chồng chéo.

Bạn có thể tạo thử nghiệm A/B trong Trình quản lý quảng cáo hoặc trong Thử nghiệm. Tìm hiểu thêm về các cách tạo thử nghiệm A/B.