Thời gian hàng ngày trên trang web là gì?

Thời gian hàng ngày trên trang web là lượng thời gian ước tính tính bằng phút và giây mà khách truy cập đã chi tiêu trên một trang web.

Tiêu chí này xác định sự tham gia và quan tâm của người dùng trong tài nguyên web. Mặc dù thời gian truy cập vào thương mại điện tử, giải trí, thông tin, từ thiện và các trang web khác có thể khác nhau. Ví dụ: nếu một trang web nhằm mục đích bán hàng hóa hoặc cung cấp cho khách truy cập thông tin cơ bản và chi tiết liên hệ thì không cần kéo dài thời gian truy cập. Ngược lại, giá trị cao có thể cho thấy sự cố điều hướng hoặc thiếu thông tin quan trọng đối với người dùng.

Cùng với số lần xem trang hàng ngày cho mỗi khách truy cập và tiêu chí tỷ lệ thoát hàng ngày trên trang web thuộc về các yếu tố hành vi được tính đến khi tạo kết quả công cụ tìm kiếm.